Om os / Vedtægter

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted.

 1. Foreningens navn er MC-Klubben, og foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§2. Formål.

 1. Foreningens formål er, at samle motorcykelentusiaster på venskabelig basis for derigennem at skabe gode sociale relationer, skabe gode forhold for kammeratskab og udveksle erfaringer og viden om motorcykler og motorcykelkørsel.
 2. Desuden er formålet at fremme motorcyklismens interesser. Dette søges opnået ved regelmæssige sammenkomster, arrangementer, motorcykelture og rejser, gerne i samarbejde med andre motorcykel klubber og organisationer.

§3. Medlemmer.

 1. Som medlemmer kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål og er godkendt af et flertal i bestyrelsen. Endvidere kan optages støtte medlemmer, definition af støttemedlem findes i beslutningsreferat af 11. januar 2022.
 2. Medlemskabet er gyldigt, når der er indbetalt indskud og kontingent for mindst 3 måneder. Indbetalt indskud refunderes ikke ved eventuel udmeldelse.
 3. Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.
 4. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, når medlemmet har overtrådt foreningens vedtægter, udvist usømmelig opførsel eller modarbejdet foreningens interesser. Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig og være varskoet skriftligt. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer, kan ikke gøre krav over for foreningen.

§4. Kontingent.

 1. Foreningens indskud og kontingent foreslås af bestyrelsen for et år ad gangen og vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.
 2. Kontingentet opkræves og betales kvartalsvis-, halvårligt eller helårligt forud, efter medlemmets eget valg. Indskud betales sammen med første kontingentperiode efter indmeldelsen i foreningen.
 3. Er kontingentet ikke betalt rettidigt og senest 30 dage efter opkrævning er tilsendt, kan kassereren opkræve kr. 50 i rykkergebyr. Er kontingent inkl. evt. rykkergebyr og indskud ikke indbetalt inden 60 dage efter opkrævningen, udmeldes medlemmet af foreningen. Genindmeldelse indenfor 1 år af medlemmet, kan kun ske ved indbetaling af forfaldent kontingent, evt. rykkergebyr og indskud.
 4. Medlemmer med kontingent i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Restance indbetalt dagen før eller på dagen for generalforsamlingen, medfører at man igen har stemmeret på generalforsamlingen.

§5. Ledelse.

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 2. Bestyrelsen træffer sine valg ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 4. Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges på den årlige generalforsamling. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 5. I lige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige kalenderår er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Umiddelbart efter Generalforsamlingen, konstituerer den valgte bestyrelse sig selv med henholdsvis, formand, næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
 6. For at kunne bestride posten som formand eller kasserer i foreningens bestyrelse, må man ikke være aktivt bestyrelsesmedlem i sideløbende MC-klubber eller MC-foreninger.
 7. Der vælges hvert år én suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
 8. Der vælges hvert år en revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
 9. Ved opstilling af mere en én kandidat til en post, foretages en hemmelig, skriftlig afstemning. Opstilles kun én person, betragtes den opstillede som valgt.
 10. Bestyrelsen udpeger selv en sekretær i den valgte bestyrelse. Der føres referat ved alle bestyrelsesmøder.
 11. Bestyrelsen udarbejder ordensregler, som skal hænge synligt i klubbens lokaler og som skal respekteres af alle klubbens medlemmer og gæster.
 12. Bestyrelsen udpeger en "formand" for mc-garagen. Vedkommende kan nedsætte en styregruppe til daglig drift og udarbejdelse af ordensreglement, som forelægges bestyrelsen og godkendes af bestyrelsen. Ordensreglement skal hænge synligt i garagen & respekteres af klubbens medlemmer.

§6. Generalforsamling.

 1. Den højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
 2. Kun foreningens medlemmer og andre af bestyrelsen inviterede, kan deltage i generalforsamlingen.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. Indsendelse af forslag må ikke være anonymt.
 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 6. På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved almindeligt stemmeflertal bland de fremmødte. Ved stemmelighed falder forslaget.
 7. Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.
 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved fremmøde på generalforsamlingen.
 9. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutningen og valg.
 10. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  6. Valg til bestyrelsen. Valg af suppleant.
  7. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant.
  8. Evt.

§7. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål eller punkter der ønskes behandlet.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter afholdes senest 6 uger efter begæringen. Der indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling.

§8. Regnskab og økonomi.

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 3. Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.
 4. Foreningens midler skal indsættes i en bank.
 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.
 6. Revisor skal hvert år inden udgangen af februar måned, gennemgå det samlede regnskab og se at beholdninger er til stede. Revisor reviderer regnskabet og forsyner regnskabet med sin påtegning.
 7. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdninger.
 8. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

§9. Tegningsret.

 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§10. Vedtægtsændringer.

 1. Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på en lovligt indkaldt generalforsamling.

§11. Foreningens opløsning.

 1. Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen eller hvis mindst halvdelen af de registrerede medlemmer ønsker det.
 2. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en med dette formål ekstraordinær generalforsamling.
 3. For at være beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
 4. Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal afgør om foreningen skal opløses.
 5. Ved foreningens opløsning vil evt. overskud/formue tilfalde til et almennyttigt formål.

 

Vedtægten er vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. oktober 2009.

Revideret efter Generalforsamlingen den 11. marts 2016.
Revideret efter Generalforsamlingen den 14. marts 2018..

MC-Klubben Bornholm | Håndværkervej 22, 3700 Rønne  | mail@mc-klubben.dk